» عضویت در انجمن

عضویت در انجمن

جهت عضویت در انجمن متخصصین زنان، مامائی و نازائی ایران مراحل زیر را انجام دهید:

1- دانلود فرم عضویت از اینجا و تکمیل فرم 

2- یک قطعه عکس پرسنلی

3- کپی کارت ملی

4- پرداخت مبلغ 100.000 تومان از طریق شماره حساب 0106977200000 (6037991899709145 شماره کارت)بانک ملی ، شعبه سنائی بنام انجمن متخصصین زنان و مامائی ایران 

5- ارسال تمام موارد به ایمیل انجمن و یا ارسال فیش واریزی و عکس به تلگرام مسئول دفتر انجمن

6- تماس با دفتر انجمن