» گالری تصاویر » کنفرانس آبان ماه 1395

موضوع کنفرانس: کاربرد سونوگرافی در خونریزی های اواخر و بعد از زایمان