» گالری تصاویر » تصاویر مربوط به برنامه های سال 97 » کارگاه مستند سازی سال 1397

کارگاه مستند سازی با همکاری پزشکی قانونی استان تهران

کارگاه مستند سازی انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران با همکاری پزشکی قانونی استان تهران روز سه شنبه مورخ 11 دی ماه 97 در محل سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی استان تهران برگزار گردید.