موضوع کنفرانس: شناسایی و اداره مادران باردار نیازمند مراقبت های ویژه

کنفرانس ماهانه انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران همراه با جشن چهارمین سالگرد کنفرانس های اورژانسهای مامایی مورخ 7 تیرماه 97 در محل هتل اسپیناس پالاس برگزار شد.