موضوع کنفرانس: "اداره نئوپلازی سرویکس"

 

کنفرانس ماهانه انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران پنجشنبه 27 دی ماه 97 از ساعت8 الی 14 در محل سالن همایش بیمارستان بهمن برگزار گردید.