موضوع کنفرانس: آندومتریوز، میوم و بارداری

کنفرانس ماهانه انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران، 8 آذر ماه 97 در محل بیمارستان بهمن با موضوع آندومتریوز، میوم و بارداری برگزار شد.