موضوع کنفرانس: خونریزی های واژینال در سنین باروری در زنان غیر باردار ( AUB)

کنفرانس 26 مرداد 96 با موضوع "خونریزی های واژینال در سنین باروری در زنان غیر باردار"