موضوع کنفرانس: غربالگری قبل از تولد و بررسی جنبه های قانونی آن با همکاری دانشگاه آزاد