موضوع کنفرانس: چسبندگی های غیرطبیعی جفت

کنفرانس آبان 3
کنفرانس آبان 2
کنفرانس آبان 1