» گالری تصاویر » تصاویر مربوط به برنامه های سال 93 » کنفرانس اردیبهشت (اینرسی)

کنفرانس اردیبهشت ماه (بیمارستان عرفان)

اردیبهشت 9321

اردیبهشت 9322

اردیبهشت 9323