» گالری تصاویر » تصاویر مربوط به برنامه های سال 93 » کنفرانس آبان شیراز (اینرسی رحمی)

کنفرانس شیراز 3
کنفرانس شیراز 2
کنفرانس شیراز 1