» آموزش » دانستنی های سلامت زنان » یک خانم باردار تا چه حد مجاز است کار فیزیکی داشته باشد ؟

یک خانم باردار تا چه حد مجاز است کار فیزیکی داشته باشد ؟

کار فیزیکی

یک خانم باردار تا چه حد مجاز است کار فیزیکی داشته باشد ؟ 

بسته به شغل فرد دارد ، گاهی فرد میتواند تا زمان زایمان به کار خود ادامه دهد ، با این حال میزان کار فیزیکی و استرسهای روحی موجود در محل کار مهم هستند ، در این خصوص مشورت با پزشک توصیه میشود.