قرصهای اورژانسی

اورژانسی

قرصهای اورژانسی برای جلوگیری از بارداری چیست؟

این قرص که بنام morning after pill معروف است؛ در واقع ترکیبی از هورمون پروژسترون بنام levonorgestrel می باشد.

بعنوان پیشگیری از بارداری، در مواردی استفاده می شود که رابطه ی محافظت نشده وجود داشته است.

هر چه فاصله ی خوردن ِآن با رابطه کوتاهتر باشد بهتر اثر میکند و حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد از نزدیکی قابل استفاده است.

مکانیسم اثر آن مثل قرصهای جلوگیری دیگر، مهار تخمک گذاری و جلوگیری از لانه گزینی جنین می باشد.

عوارض آن شامل: تهوع، تغییر در قاعدگی، درد شکم، خستگی، سردرد، گیجی، درد و تورم پستانها

به دو صورت قابل استفاده است:

قرصهای ۱.۵ میلی گرمی فقط یک قرص حداکثر تا ۷۲ ساعت از رابطه

قرصهای ۷۵ صدم میلی گرمی که دو عدد و به فاصله ی ۱۲ ساعت از یکدیگر حداکثر تا ۷۲ ساعت از رابطه استفاده می شوند.

در نظر داشته باشید که این قرصها احتمال بارداری را در حد ۷۵ درصد کم می کنند بنابراین حتی با وجود استفاده از آنها امکان بارداری وجود دارد