انجمن متخصصین زنان و مامایی شاخه ساری

اعضای اصلی:  

جناب آقای دکتر رضا امینی

سرکار خانم دکتر سیده رفعت بنافتی

سرکار خانم دکتر مریم آل عبا

سرکار خانم دکتر سپیده یزدانی

سرکار خانم دکتر نرگس مسلمی زاده

سرکار خانم دکتر فرانک رهبر

بازرس:

سرکار خانم دکتر شیده نصری

سرکار خانم دکتر گلچهره جوادیان