اعضای هیئت مدیره شاخه استان قم

رئیس: دکتر حیدر ریاحی پور         

دبیر: دکتر زهرا یزدانی                

خزانه دار: دکتر فاطمه شبیری