» شاخه های شهرستان انجمن » شاخه کرمانشاه

انجمن متخصصین زنان و مامایی شاخه کرمانشاه

اعضاء اصلی :

1.  خانم دکتر زهره خداپرست

 2. خانم دکتر شهره ملک خسروی

 3. خانم دکتر حمیرا نجومی

4.  خانم دکتر طراوت فاخری

5. خانم دکتر مریم زنگنه

و اعضاء علی البدل

1. خانم دکتر سهیلا نانکلی

2. خانم دکتر مژ کان رجعتی

و بازرسین

1.    خانم دکتر ژاله شکری ( بازرس  اصلی)

2.      خانم دکتر فهیمه شجری  ( بازرس علی البدل )

 

تلفن : 08338210505