» شاخه های شهرستان انجمن » شاخه استان هرمزگان

اعضای هیئت مدیره شاخه استان هرمزگان

اعضای اصلی:

سرکار خانم دکتر آذین علوی

سرکار خانم دکتر ماندانا سعادت

سرکار خانم دکتر مینو رجایی

سرکار خانم دکتر سامیه کریمی

سرکار خانم دکتر نگین معلمی

اعضای علی البدل:

سرکار خانم دکتر میترا بنا خجسته

سرکار خانم دکتر رقیه شمسایی

بازرس سرکار خانم دکتر مهشید محسنیان

علی البدل سرکار خانم دکتر ملکه بهمن زاده