» شاخه های شهرستان انجمن » شاخه گلستان

انجمن متخصصین زنان و مامایی شاخه گلستان

اعضای هیئت مدیره:

رئیس: دکتر سوسن بیانی

 دبیر: دکتر رمضان بیانی

اعضای اصلی:

دکتر سپیده بخشنده نصرت

دکتر زهره منتظری

دکتر فدرا فریدونی

اعضای علی البدل:

دکتر فخری سادات رمضان نژاد

دکتر پریا بوستانی