انجمن متخصصین زنان و زایمان بابل

 رئیس

 خانم دکترطاهره نظری

نائب رئیس و دبیر اجرائی

خانم دکتر مهتاب زینال زاده

دبیر علمی

 خانم دکتر شهناز برات

اعضاءاصلی 

 خانمها دکتر صدیقه اسماعیل زاده، دکتر زهرا سیف الله پور  

     و دکتر معصومه نیک زاد

خزانه دار  

 آقای دکترپرویز خوشبخت