» درباره ما » اعضاء هیئت مدیره انجمن

اعضای هیئت مدیره انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران

اعضای هیئت مدیره علمی انجمن  اعضای هیئت مدیره صنفی انجمن
 
ریاست: دکتر اعظم السادات موسوی            ریاست:  دکتر اعظم السادات موسوی 
 
دبیر : دکتر نسیم سنجری دبیر: دکتر مریم میکانیک

 

نایب رئیس: دکتر مریم کاشانیان         نایب رئیس: دکتر مریم کاشانیان

 

 خزانه دار: دکتر محمدحسین بدخش  خزانه دار: دکتر محمدحسین بدخش 

 
بازرس: دکتر ارژنگ بدیعی          بازرس:  دکتر ارژنگ بدیعی
 
سایر اعضاء: سایر اعضاء:
 
دکتر مریم میکانیک دکتر نسیم سنجری
 
دکتر عبدالرسول اکبریان دکتر فاطمه نعمت اللهی
 
دکتر نفیسه ثقفی          دکتر عبدالرسول اکبریان
 
اعضای علی البدل : اعضای علی البدل :
 
دکتر فاطمه علی بابایی دکتر فاطمه علی بابایی
 
      دکتر نفیسه ثقفی
 
بازرس علی البدل:         بازرس علی البدل:
 
دکتر اصغر قاصدیان دکتر اصغر قاصدیان
 
 

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس