» درباره ما » اعضاء هیئت مدیره انجمن

اعضای هیئت مدیره انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران

اعضای هیئت مدیره علمی انجمن  اعضای هیئت مدیره صنفی انجمن
 
ریاست: دکتر اعظم السادات موسوی          ریاست:  دکتر اعظم السادات موسوی 
 
دبیر و نایب رئیس: دکتر نسیم سنجری       نایب رئیس: دکتر مریم میکانیک
 
خزانه دار: دکتر محمدحسین بدخش         خزانه دار:  دکتر محمدحسین بدخش 
 
بازرس: دکتر ارژنگ بدیعی        بازرس:  دکتر ارژنگ بدیعی
 
سایر اعضاء: سایر اعضاء:
 
دکتر رضا نصر دکتر نسیم سنجری
 
دکتر مریم کاشانیان دکتر فاطمه نعمت اللهی
 
دکتر مریم میکانیک          دکتر مریم کاشانیان 
 
دکتر عبدالرسول اکبریان         دکتر عبدالرسول اکبریان
 
اعضای علی البدل : اعضای علی البدل :
 
دکتر نفیسه ثقفی دکتر فاطمه علی بابایی
 
دکتر فاطمه علی بابایی         دکتر نفیسه ثقفی
 
بازرس علی البدل:         بازرس علی البدل:
 
دکتر اصغر قاصدیان دکتر اصغر قاصدیان