اعضای هیئت مدیره شاخه استان قم

 

رئیس: دکتر زهرا یزدانی

نائب رئیس: دکتر زهرا ابراهیمی

اعضای اصلی:

دکتر حیدر ریاحی پور، دکتر فاطمه شبیری، منیره میرزائی

عضو علی البدل: دکتر رباب خالصی

بازرس: دکتر منیر سلیمی

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس