• تقدیر دکتر بهنیا1
  • هیئت
  • اسلاید سالگرد کنفرانس
  • اسلاید مراسم روز پزشک
  • اسلاید تقدیر روز پزشک

اطلاعیه مهم